alkani

NikolaM's picture

Da li supstrat moze da se definise kao onaj reaktan na kome se vrse promene u toku reakcije a reagens kao organski ili neorganski molekul ili jon ili slobodni radikal koji napada supstrat i na njemu vrsi promene?

milicaradenkovic's picture

Supstrat je hemisjki materijal koji reaguje sa reagensom a reaktant je hemijsko jedinjenje ili supstanca koja se dodaje u sistem da bi se odigrala hemijska reakcija.