Disocijacija aminokiselina

Marijax's picture

Pri disocijaciji aminokiselina, kako ih označavamo? Kao K, ili kao B? Možda, kada disocijacijom nastaje H3O+, tada je aminokiselina K1, a kada nastaje OH-, onda je aminokiselina B1. Jesam li u pravu?

I, možete li mi prikazati obje disocijacije lizina i asparaginske kiseline? Ne znam kako da označim novi jon koji nastaje. Jer, kod diaminomonokarbonkih aminokiselina se piše NH3+ kod obje grupe, što znači da su 2 vodonikova atoma dodata. Zanima me šta će nastati. Jer, kod monoaminomonokarbonskih nastaju samo H3O+ ili OH-

milicaradenkovic's picture

Aminokiseline se ponasaju u obliku cviter jona 

RCHNH3+COO-

U zavisnosti u kom se rastvoru nalaze mogu da se ponasaju i kao kiseline i kao baze

Ako se cviter jon ponasa koa kiselina onda je

RCHNH3+COO-+OH- --------------------->RCHNH2COO- + H2O

Ako se cviter jon ponasa kao baza

RCHNH3+COO- +H3O+---------------->RCHNH3+COOH+H2O

Takodje sve zavisi od pH u kom ce se obliku nalaziti neka aminokiselina. U jako kiseloj sredini aminokiselina ce biti u obliku katjona a u jako baznoj sredini aminokiselina ce biti u obliku anjona.