ravnoteza

Ask1's picture

Kako dodatak cvrstih KNCS, KCL, NaF utice na pomjeranju ravnoteze
FeCl3+6KNCS----- K3[Fe(NCS) 6]+3KCl?

milicaradenkovic's picture

Ako se doda KNCS u sistem ravnoteza ce se pomeriti u desnu stranu u pravcu stvaranja proizvoda.

Ako se doda KCl u sistem ravnoteza ce se pomeriti u levo u pravcu stvaranja reaktanata.