Faradayevi zakoni

asterix's picture

Zašto se kod računa vezanih za Faradayeve zakone elekrolize  (Q=nzF) uzima za z ona količina elektrona koja je potrebna da nastane 1 mol neke supstance?

Recimo kod elektrolize NaCl z za Na iznosi 1, a ne 2 jer broj elektrona koji je potreban za redukciju Na+ iona iznosi 2 što se vidi po parc. jednačinama oksidacije i redukcije (neću ih pisati do kraja)

Na+ + e- -> Na/*2

Cl- --> Cl2 + 2e- 

Dakle zašto za z ne mogu uzeti da je jednak 2, zašto 1 ? 

 

asterix's picture

zna li tko ovo vezano za Faradayeve zakone?