rezonancija pomoć

ibrahim 123's picture

Objasniti rezonanciju na primeru CO2?????????

milicaradenkovic's picture

Kod CO2 se mora znati koliko valentnih elektrona ima svaki atom

ukupan broj e- =4+2*6=16

za C je

X=broje valentnih e- - broj e- koji ne ucestvuju u formiranju veze- broj e- koji uvcestvuju u formiranju veze/2

X=4-0-4/2= +2

za O je

X=6-6-2/2= -1

posto mora centralin atom da bude 0 dobija se 

za C je

X=4-0-8/2=0

za O je

X=6-4-4/2=0 i formula je O=C=O