Dipolni momenti

Millen's picture

Dipolni momenti molekula SO2 iznosi 5,3 * 10-30 Cm, a molekula CO2 je ravan nuli.Prikazite sematski geometrijsku stukturu molekula SO2 i CO2.

milicaradenkovic's picture

Kada se crta struktura molekula SO2 i CO2 mora da se zna broj valentnih elektrona u svakom elementu. Kod ugljenika broj valentnih elektrona je 4 i ti elektroni kad se rasporede za gradjenej veze izmedju kiseonika dobija se linearan molekul i strultura je O=C=O a kod sumpora broj valentnih elektrona je 6 i kada se oni rasporede za gradjenej veze ostaje jedan slobodan elektronski par na sumporu tako da je molekul savijen ja to ne znam da nacrtam ali izgleda ovako O=S+--O-