Relativna gasna gustina

Goci's picture

Svetleci gas ima sl. zap. procentni sastav: 48% H2, 35% CH4, 8%CO, 4%C2H2 i 3%N2. Odrediti njegovu relativnu gustinu prema kiseoniku i prema vazduhu.

Winkler's picture

Reltivna gustina nekog gasa u odnosu na bilo koji drugi gas je u stvari odnos Molarnih masa tih gasova.

D(vazduh)=M(smese gasova)/M(vazduha)

Do ove formule se dolazi lako polazeci od jednacine idealnog stanja gasa, ali izvodjenje nije sada bitno za celu pricu.

Molarna masa smese gasova je u stvari molarni odnosno zapreminski udeo pojedinacnih komponenata gasne smese pomnozen sa molarnom masom odgovarajuce komponente te gasne smese.

Npr. M(vazduha)=0.78*M(N2)+0.2*M(O2)+0.0093*M(Ar)

Molarna masa vazduha se takodje naziva i Kopov broj i ona iznosi priblizno 29 g/mol.

Sada, kada znas sve ovo, ovaj zadatak ne bi trebalo da ti predstavlja problem.

Pozdrav.