Stehiometrija

milan999's picture

Izracunaj maseni udio kalijum-hidroksida u rastvoru koji nastaje kada se 58,5g kalijuma rastvori u 150cm3 vode.

2K + 2H2O = 2KOH + H2

milicaradenkovic's picture

2K+2H2O----------------------->2KOH+H2

ro(vode)=1 g/cm3

m(vode)=ro(vode)*V=150*1=150 g

n(K)=m/Mr=58.5/39=1.5 mol

n(KOH)=n(K)=1.5 mol

m(KOH)=n(KOH)*Mr=1.5*56=84 g

mr=m(KOH)+m(vode)=150+84=234 g

w(KOH)=m(KOH)/mr=84/234=0.36=36 %