elektroliticka disocijacija

Nenaaa's picture

U rastvoru se nalazi 0,1 mol natrijum-nitrata i 0,1 mol natrijum-sulfata. Koliko se jona natrijuma nalazi u rastvoru? Ne razumem kako da izracunam br jona…

milicaradenkovic's picture

Na2SO4 i NaNO3

n1(Na)=n(Na2SO4)*2=0.1*2=0.2 mol

n2(Na)=n(NaNO3)=0.1 mol

nu(Na)=n1(Na)+n2(Na)=0.2+0.1=0.3 mol

N(Na)=nu(Na)*Na=0.3*6*10(23)=1.8*10(23)