Silicijum

Hemicarka5's picture

 Koliko se silicijuma dobija pri redukciji aluminijumom 1kg SiO2 koji sadrzi 16.6 % primesa?

milicaradenkovic's picture

4Al+3SiO2----------------->2Al2O3+3Si

m(1SiO2)=1 kg 

m(primese)1*1000*0.166=166 g

m(SiO2)=m1(SiO2)-m(primese)=1000-166=834 g

n=m(SiO2)/Mr=834/60=13.9 mol

n(Si)=n(SiO20=13.9 mol

m(Si)=n(Si)*Mr=13.9*28=389.2 g

 

 

Hemicarka5's picture

Hvala puno! :)