Stehiometrija i izomeri

darkooo59's picture

1. На зиду чајника наталожио се каменац. Милан је одлучио да очисти чајник помоћу сирћета
(9% раствор етанске киселине). Ако се на зиду чајника налази 5 g калцијум-карбоната,
колико грама калцијум-ацетата настаје када се дода 100 g сирћета?
2. Израчунајте масу воде која настаје у реакцији 100 g водоника и 100 g кисеоника.

3. У смеши магнезијум-хлорида и магнезијум-сулфата налази се 0,2 mol хлоридних јона и
0,2 mol сулфатних јона. Израчунајте масену процентну заступљеност ових соли у смеши.
Ar(O)=16; Ar(Mg)=24; Ar(S)=32; Ar(Cl)=35,5 

4. Заокружите слова испред назива једињења која су изомери.
а) 2,2-диметилбутан
б) 2-метилбутан
в) n-хексaн
г) 2-метилпентан
д) 2,3 диметилпентан

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.