Elektrolitička disocijacija

ibrahim 123's picture

Napisati reakcije disocijacije za sledeće supstance u vodenim rastvorima elektrolita 

1. amonijum karbonat

2.etil alkohol

3.arsen (v) hlorid

4.amonijak 

5.magnezijum dihidrogenfosfat

6.perhloratna kiselina

 

milicaradenkovic's picture

1. (NH4)2CO3+2H2O--------------------->2NH4OH+H2CO3

2. CH3CH2OH+H2O-------------------->H3O+ + CH3CH2O-

3.As2O5+3H2O------------------->2H3AsO4

4. NH3+H2O--------------->NH4OH

5. Mg(H2PO4)2+2H2O----------------->Mg(OH)2+2H3PO4

6. HClO4+H2O-------------------->H3O+ + ClO4-