gubitak od svoje mase

minion007's picture

Sa koliko molekula vode kristališe gvožđe(II)-sulfat, ako žarenjem izgubi 45,34% od svoje mase?

milicaradenkovic's picture

Ako izgubi 45.34% to je voda pa su molovi

n(H2O)=m/Mr=45.34/18=2.519 mol

FeSO4*xH2O------------------->FeSO4+xH2O

ostaje mu 100-45.34=54.66 % cistog FeSO4

m(FeSO4)=54.66 g

n(FeSO4)=54.66/152=0.36 mol

n(H2O)=x*n(FeSO4)

2.519=x*0.36

x=2.519/0.36=7 molekula vode i formula je FeSO4*7H2O