Brzina hemijske reakcije

nolenk's picture

6. U sledećem ravnotežnom sistemu: 2HJ (g) = H2(g) + J2(g)

Smanjenjem pritiska koncentracija HJ(g) se:

a) smanjuje          b) povećava         c) ostaje nepromenjena

sara09's picture

Povećanje pritiska uzrokuje pomjeranja ravnoteže u smjeru koji dovodi do smanjenja ukupnog broja molekula, a smanjenje obrnuto.
Tako da ja mislim da će smanjti koncentracija HJ...

Viktor Zmaj's picture

Smanjenje pritiska nece uticati na ravnotezu date reakcije,jer se i sa leve i desne strane nalaze po 2 mola. Tako da je odgovor pod c).