ugljovodonici

Nenaaa's picture

Напиши структурне формуле и називе по IUPAC номенклатури свих алкена који у
реакцији са 1 молом водоника дају 1 mol 2,5-диметилхексана. 

jovicjova657's picture

CH2=C(CH3)-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3  2,5-dimetil-1-heksen

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH(CH)3-CH3  2,5-dimetil-2-heksen

CH3-CH(CH)3-CH=CH-CH(CH)3-CH3  2,5-dimetil-3-heksen