Reakcija između broma i benzena?

Muki's picture

1. Kako ce reagovati benzen i brom u prisustvu svjetlosti ako je prisutan samo 1 mol broma a ne 3 mola(sto bi dalo heksabromcikloheksan?

                         hv
   C6H6 + Br2 -------------> ?
 

2. Kako reaguje hlorbenzen(C6H5Cl) sa amonijakom???

 

 

                 

milicaradenkovic's picture

C6H6+Br2(hv)--------------------->C6H5Br+HBr

C6H5Cl+2NH3--------------->C6H5NH2+NH4Cl