Ravnoteza

KategoristaA's picture

Kada znamo kada je nastupila ravnoteza u sistemu>? Kad je entalpija ravna nuli ili slobodna energija?

Rade hemicar's picture

Kada je promena slobodne energije jednaka nuli sistem je u ravnotezi. DeltaG = 0 a onda je deltaH=T delta S

KategoristaA's picture

Kao ponudjeni odgovori za to pitaanje,kada je nastupila ravnoteza,nalaze se pod a.kada je slobodna energija jednaka nuli i pod b.kada je entalpija jednaka nuli.. tacan odg.je pod a. To znaci da su oba odgovora tacna?

KategoristaA's picture

??