pH

Goci's picture

Iizracunati pH rastvora kada se u 1 dm3 rastvora amonijaka konc. 0,1 mo./dm3 doda:

a) 5,6 g KOH
b) 50 cm3 rastvora HCl konc. 1 mol/dm3

c)6*10^22 molekula amonijum-sulfata.

Kb(NH3)=2+10^-5