Dobijanje malonske kiseline i dioksana

Pero's picture

Možete li mi napisati reakciju dobijanja:

a) malonske kiseline hidrolizom dinitrilmetana;
b) dioksana zagrijavanjem glikola sa 4%-tnom sumpornom kiselinom?