brzina hemijske rekacije

Milan3's picture

u sudu zapremine 1dmpomijesano je 2.25 mola gasa A i 1.5 mola gasa B. gasovi A i B reaguju prema sledecoj jednaicni:

A(g)+B(g)----- AB(g)

nakon 10 sekundi u reakcionom sistemu je nastalo 0.5 mola gasa AB

izracunaj brzinu hemijske rekacije i sastav gasne smijese

RESENJE(v=0.05mol/dm3s   C(AB)=0.05mol/dm3 C(A)=1.75 mol/dm3 C(B)=1.00mol/dm3)

Sulfuric_Acid's picture

brzina reakcije ti je promena koncentracije nekog od reaktanata/proizvoda u jedinici vremena

na početku reakcije nemaš uopšte proizvod AB, a za 10 sekundi dobiješ 0,5 mola proizvoda, c=n/v, zapremina iznosi jedan litar, tako da je c=n, količina se povećala za 0,5 mola, a samim tim i koncentracija, u ovom slučaju (koncentracija se povećala za 0,5 mola po litru)

kad tu promenu koncentracije podelimo sa vremenom (10 s), dobije se r (brzina reakcije) = 0,5/10 = 0,05 mola po litru u sekundi (M/s)

ovde su svi koeficijenti u reakciji 1, tako da se brzina može izračunati ovako, kad su drugačiji koeficijenti, dobijenu brzinu moraš podeliti koeficijentom odgovarajućeg reaktanta/proizvoda

 

što se tiče količina A i B, od polaznih količina oduzmeš 0,5 mola (od 2,25 i 1,5 nastane 1,75 i 1)

pošto se sve odigrava u sudu od jednog litra, koncentracija je jednaka količini, tako da su i koncentracije A i B 1,75 M, odnosno 1 M

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

A(g)+B(g)--------------->AB(g)

ako imas da je nastalo 0.5 mol AB a na pocetku je dato 2.25 mol A i 1.5 mol B onda imas

n(B)rav.=n(B)pocetno-n(AB)nastalo=1.5-0.5=1 mol

n(A)rav.=n(A)pocetno -n(AB)nastalo=2.25-0.5=1.75 mol

n(AB)rav.=n(AB)nastalo=0.5 mol/l mislim da je greska u resenju za ovaj podatak.

c(A)rav.=n(A)rav./V=1.75/1=1.75 mol/l

c(B)rav.=n(B)rav./V=1/1=1 mol/l

c(AB)rav.=n(AB)rav./V=0.5/1=0.5 mol/l

v=c(AB)rav./t

v=0.5/10=0.05 mol/l*s