Pomoc!

Doctor Lexi's picture

Da li se mogu odvojiti joni IV grupe frakcionim talozenjem u obliku karbonata pri ph=9,20? Uzeti da je koncentracija jona u rastvoru 0,01 mol/dm3