disocijacija

anesa's picture

Postepena disocijacija aluminijum(III) hidroksida !

khaleesi999's picture

Al(OH)3 ----> Al(OH)2+1 + OH-

Al(OH)2+1 -----> AlOH+2 + OH-

AlOH+2 ------> Al+3 + OH-

_______________________

Al(OH)3 ----> Al+3  + 3OH-

mislim da je ovako