Gvozdje

medvedica's picture

uzorak od 10g legure u ciji sastav ulaze bakar i cink tretiran je viskom hloridne kisjeline pri tome je dobijeno 1,12dm3 vodonika.kakv je maseni procentni sastav ove legure

hvala

 

Marija 96's picture

m(legure)=10g

Cu+HCl---> X

Zn+2HCl-->ZnCl2 +H2

V(H2)=1,12dm3

n(H2)=1,12dm3/22,4 =0,05mol

n(Zn):n(H2)=1:1

n(Zn)=0,05mol

m(Zn)=0,05mol*65,39g/mol =3,269

m(Cu)=10g-3,27g=6,73g

w(Cu)=6,73/10=0,673 *100%=67,3%

w(Zn)=3,27/10=0,327*100%=32,7%