Stehiometrija

miki1's picture

Koliko se molova butana moze da dobije reakcijom 0.2 mola etilbromida sa elementarnim natrijumom?

buduci_student's picture

2C2H5Br + 2Na ----> C4H10 +2NaBr

2 mol C2H5Br : 1 mol C4H10

0,2 mol C2H5BR : x mol butana

x=0,1 mol C4H10