Rastvori

Modesty96's picture

143g Na2CO3*10H20 rastvoreno je u 69g vode. Koliki je maseni udeo Na2CO3 u rastvoru?

Resenje je 20%, ali je konstantno dobijam 25%.

buduci_student's picture

oVAKO

W=masa rastvorene supstance/masa rastvora

masa rastvora=masa rastvorene supstance+masa rastvaraca (vode)

m(Na2CO3* 10 H2O)=143g

n=m/M=143/246=0,5 mol

Znaci tu supstancu cine 0,5 mol Na2CO3 i 0,5 mol H2O

odnosno m(H2O)=0,5*180=90 g

m(Na2CO3)=0,5*106=53

Slijed: w=53/ (143 +90+69)=25%

 

buduci_student's picture

w=53/(143+53+69)=20%

Modesty96's picture

Zašto si sabrao 143+53+69?
Nije li 53g Na2CO3 već uključeno u masu od 143g Na2CO3 *10H20?

buduci_student's picture

Ali postavljas da je u stvari samo masa rastvorene supstance N2CO3 i da je N2CO3 * 10 H2O ukupan rastvor