tačka mržnjenja

ivance87's picture

Koliki je stepen elektrolitičke disocijacije 0,4 mol/L rastvora magnezijum-nitrata koji mrzne na temperaturi od -2,083 stepeni C, k = 1,86 Kkg/mol?

R: 90 %

Hvala

buduci_student's picture

Delta T= K* b* i

i= delta T/ K *b

i=2,083 T/1,86 * 0,4

i=2,083/0,744

i=2,8

i - Vant Hoffov faktor

i=1 + alfa(z-1)      Z=oslobodjeni joni ,kod magnezijum nitrata je 3

alfa=(i-1)/(z-1)=(2,8-1)/(3-1)=1,8/2=0,9

alfa=0,9*100=90%