stehiometrija

mlata's picture

Žarenjem 42,15g karbonata nekog zemnoalkalnog metala, oslobađa se 10,69 dm3 ugljenik (VI) oksida pri pritisku od 140kPa i temperaturi od 87 C, Izračunati relativnu atomsku masu tog metala.

Marija 96's picture

m(XCO3)=42,15g

V(CO2)=10,69dm3

p=140kPa

T=87C =360K

XCO3-->XO +CO2

pV=nRT

pV=m/Ar(X) +60 *R*T

pV * (Ar(X)+60) =m*R*T

140kPa*10,69dm3 *(Ar(X)+60)=42,15g*8,314kPa*dm3/K*mol*360K

1496,6 *Ar(X) +89796 =126156,636

1496,6*Ar(X)=36360,636

Ar(X)=24,3 

To je magnezijum.

 

buduci_student's picture

Formula: MCO3-->CO2+ MO