Gravimetrija

Srdjan95's picture

Odrediti vlagu u gvozdje(III)-hloridu,ako se polazeci od uzorka mase 0,6457g gravimetrijskim postupkom odredjivanja gvozdja dobija 0,3033 g mernog oblika taloga

RESENJE:

W(H20)=4,49%