Stehiometrija

Kokica1809's picture

Odrediti maseni odnos metala i kiseonika  u oksidu koji nastaje potpunom oksidacijom 2g metala sa 1,12dm3 kiseonika.

Resenje je 5:4.

milicaradenkovic's picture

M+O2--------------->MxOy

n(O2)=V(O2)/Vm

n(O2)=1.12/22.4=0.05  mol

m(O2)=n(O2)*Mr=0.05*32=1.6 g

m(M):m(O2)=2:1.6/:1.6

m(M):m(O2)=1.25:1/*4

m(M):m(O2)=5:4

Kokica1809's picture

m(M):m(O2)=2:1.6/:1.6

m(M):m(O2)=1.25:1/*4

Nisam razumela sta si radila sa ovim brojevima gore? 2 podeljeno sa 1,6 pa to sve podeljeno sa 1,6?

1,25podeljno sa 1 pa onda puta 4?

Imamo 2 g metala i izracunali smo da imamo 1.6g kiseonika. Koju si proporciju uzela za dalje resavanje?

milicaradenkovic's picture

Nije 2:1.6 nego je to odnos masa metala i elementa a to sam podelila sa najmanjim brojem i posto sam dobila decimalni broj morala sam da pomnozim sa 4 da bi dobila cele brojeve.

Kokica1809's picture

Da da da, dobila si tako empirijsku formulu! Hvala ti mnogo.