Rastvorljivost jedinjenja

Ucenik-92's picture

Da li se iz rastvora koji sadrzi Cd i Mn jone u istoj koncentraciji od 0,15 mol/l kod pH=5 moze uvodjenjem H2S do zasicenja istaloziti samo CdS ? Ksp(CdS)=7*10^-28,Ksp(MnS)=1*10^-15,K(H2S)=1,1*10^-23 Hvala

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da bi trebalo da bude da ako je koncentracija (S2-) dovoljna da se prekoraci Ksp sulfida II analiticke grupe a ne Ksp IV grupe onda ce se istaloziti CdS.

H2S------------>2H+ + S2-pH=5 pa je (H+)=1*10(-5) mol/l

K=(H+)2*(S2-)

(S2-)=K/(H+)2

(S2-)=1.1*10(-23)/(1*10(-5))2

(S2-)=1.1*10(-13) mol/l

Da bi se istalozio CdS koncentracija (S2-) treba da bude

CdS------------------>Cd2+ + S2-

(Cd2+)=(CdS)=0.15 mol/l

(S2-)=Ksp/(Cd2+)

(S2-)=7*10(-28)/0.15=4.67*10(-27) mol/l

MnS------------->Mn2+ + S2-

(Mn2+)=(MnS)=0.15 mol/l

(S2-)=Ksp/(Mn2+)

(S2-)=1*10(-15)/0.15=6.67*10(-*15) mol/l

Na osnovu dobijenih vrednosti za (S2-0 i kod CdS i kod MnS trebalo bi da se prvo talozi CdS ali nisam sigurna.