Geometrija molekula

Ana.'s picture

Na koji način geometrija molekula utiče na polarnost kovalentnih jedinjenja? Znam da se posmatra smjer pozitivnog naelektrisanja. Npr., u O=C=O veza je nepolarna jer je smjer pozitivnih naelektrisanja na C atomu suprotan, pa je dipolni momenat jednak nuli. Ali kako to objasniti na metanu? Zašto se vektori dipolnih momenata poništavaju ako smjerovi svih pozitivnih naelektrisanja sa 4 vodonikova atoma idu prema ugljeniku?

marrecar's picture

Saberi vektore. I u VSEPR, tj prostornom izgledu se ponistava jer je molekul potpuno simetrican.

https://www.youtube.com/watch?v=z_kWDvvz-LY