Gravimetrija

Srdjan95's picture

Na uzorak oneciscene oksalne kiseline mase 0,6891 g delovano je rastvorom kalcijum-hlorida u visku.Nastali talog je ispran i zaren do potpunog prevodjenja u kalcijum-oksid.Ako je masa nastalog oksida 0,3998 g,odrediti maseni udeo,u % oksalne kiseline u uzorku.

Resenje:

w(H2C2O4)=93,11%

Suncica's picture

w(H2C2O4)=[m(H2C2O4)/m(uzorka)]*100%

H2C2O4+CaCl2=CaC2O4+2HCl

CaC2O4=CaO+CO+CO2

n(H2C2O4):n(CaO)=1:1 ⇒ n(H2C2O4)=n(CaO) ⇒ m(H2C2O4)= [m(CaO)/M(CaO)]*M(H2C2O4)

m(H2C2O4)=[0,3998g/56,1gmol-1]*90g/mol=0,6414g

w(H2C2O4)=[0,6891/0,6414)]*100%

w(H2C2O4)=93,08%