Gravimetrija

Srdjan95's picture

Uzorak mase 10,0000 g necistog rastvora MgCl2 tretira se rastvorom sekundarnog natrijum-fosfata u prisustvu amonijaka,pri cemu nastaje talog magnezijum-amonijum-fosfat.Posle cedjenja,susenja i zarenja nastalog taloga,dobija se 0,5602 g magnezijum-pirofosfata.Koliki je maseni udeo magnezijum-hlorida u uzorku?

Resenje:

w(MgCl2)=4,80%

Suncica's picture

MgCl2 + Na2HPO4 + NH3 = MgNH4PO4 + 2 NaCl

2 MgNH4PO4 = H2O + Mg2P2O7 + 2 NH3

n(Mg2P2O7):n(MgCl2)=1:2 ⇒ n(MgCl2)=2*n(Mg2P2O7) ⇒ m(MgCl2)=2* [m(Mg2P2O7)/M(Mg2P2O7]*M(MgCl2)

m(MgCl2)=2*[0,5602g/222,6gmol-1]*95,3g/mol=0,4797g

w(MgCl2)=[0,4797g/10,000g]*100%

w(MgCl2)=4,79%≈4,80%