stehiometrija

hemija5's picture

Koliko molekula amonijaka nastaje u reakciji 3・1020 atoma vodonika sa azotom?(Ar(N)=14) 

dinoo's picture

N2 + 3H2 ----->2NH3

n(H2):n(NH3) = 3:2

2n(H2) = 3n(NH3)                ; n=N/NA

2N(H2)/NA = 3N(NH3)/NA

3N(NH3)= 2N(H2)* NA/NA

3N(NH3) = 6*1020  /:3

N(NH3) = 2*1020 molekula

 

Pozdrav