Redukcija amida

HemicarUPokusaju's picture

Sta se dobija redukcijom amida sa LiAlH4 kao katalizatorom?

Alastor's picture

Izdvaja se voda i dobija se amin.

RCH2CONH+ 4[H] --> RCH2CH2NH2 + H2O