Masa

Marijax's picture

Koliko iznosi masa atoma kiseonika u gramima?

Rješenje: 6,023 * 1023

Zašto?

Alastor's picture

Pa, nije tačno rešenje. Relativna atomska masa nam pokazuje koliko puta je masa atoma veća od U koja iznosi

1.6605*10-27kg. Kod kiseonika Ar je 16. Dakle, masa atoma je jednaka proizvodu Ar i U.