Relativna molekula masa nekog gasa

Ksenija159's picture

MOZE MALA POMOC,OKO OVOG ZADATKA?

1dmnekog gasa na temparaturi 27C i pri pritisku 120kPa ima masu 3,079g.Odredi relativnu molekulsku masu toga gasa.

Marija 96's picture

V=1dm3

T=300K

p=120kPa

m=3,079g

M=?

pV=nRT

pV=m/M*RT

pVM=mRT

M=mRT/pV

M=3,079g*8,314 *300 /120kPa*1dm3

M=64g/mol