PUFERI

unknown_chemist's picture

Koliko cm3 rastvora natrijum idroksida koncentracije 0.1mol/dm3 treba dodati u 50 cm3 rastvora sircetne kiseline koncentracije 0.1 mol/dm3, da bi se dobio rastvor ciji je pH=7? Ka(CH3COOH)=1,8x10^-5 mol/dm3