neorganska hemija

iva0711's picture

Izračunati koliko grama As u 22 grama njegovog oksida ako je maseni udeo kiseonika u jednom 0,2424g a u drugom 0,3478g. Odrediti empirijsku formulu.

Ar(As)= 74,9 g/mol.