Stehiometrija

iva0711's picture

Pri reakciji ugljenika sa kiseonikom iz vazduha dobijeno je 195 cm3 gasa koji je izmeren pri normalnim uslovima. Izračunati koliko je grama ugljenika potrebno utrošiti za ovu reakciju ako je maseni udeo kiseonika u vazduhu 23%.