Ugljovodonici

boksiii's picture

Smesa etana i ugljenik(IV)-sulfida je potpuno sagorela u zatvorenoj posudi,pri tome je etan preveden u CO2 i H2O dok je celokupni ugljen(IV)sulfid presao u CO2 i SO2.Odnos parcijalnih pritisaka CO2 i SO2 posle reakcije je 9:10.Koliko masenih procenata etana je sadrzavala pocetna smesa?

melisam's picture

16% mase organskog jedinjenja koje ima opštu formulu CnH2n+2 čini vodonik. Koja je molekulske formula tog jedinjenja?