Prenapetost izdvajanja

worldofchemistry's picture

Da li neko zna da reši ovaj zadatak? 

Rastvor sadrži Fe 2+ i Zn2+ jone jediničnih aktivnosti. Ako je prenapetost vodonika na gvožđu 0,400 V, kolika mora biti maksimalna vrednost pH rastvora da bi se gvožđe taložilo, ali da dođe do izdvajanja gasa (H2) pre taloženja cinka?