Razumevanje elektrolita

Konstanta ravnoteže's picture

Pozdrav, učim elektrolite i voleo bih malo razjasniti sledeći primer

Pomešano je 0.25mol HCOOH i 0.2 mol KOH (sve vodeni rastvori). Reakcija će se odigrati kao da je HCOOH jak elektrolit tj 0.2 mol HCOOH će izreagovati. Ako se slabi elektroliti ponašaju tako da pro dodatku mnogo jačeg izreaguju kao da su jaki zašto onda uopšte koristimo konstante kiselosti baznosti itd, tj zašto ne uzimamo da su oni jaki elektroliti u startu?

 

Winkler's picture

Da li je neki elektrolit jak ili slab nema veze sa njegovom reaktivnošću.

Konstanta disocijacije govori o tome koliko je neki elektrolit disosovan u vodenom rastvoru a naravno da će svaka kiselina reagovati sa bazom u reakciji neutralizacije.

HF i CH3COOH u slabe kiseline ali savršeno dobro reaguju sa amonijakom (koji je takođe slaba baza) baš kao i sa KOH ili NaOH (koji su veoma jake baze).

Dakle, jačina kiseline i baze se samo meri njihovom sposobnošću da disosuje i da protone ili hidroksilne jone i kontra jone (katjon u slučaju baze i anjon u slučaju kiseline).