Organska hemija

dejanbr1's picture

Sta cini osnovnu strukturu prednizona? Da li je to sterolov prsten?

Koja vrsta tautomerije se moze javiti u molekuli prednizona?

I da se na osnovu strukture prednizona napise:

polarizovana kovalentna veza

nepolarizovana kovalentna veza

veza izmedju dva razlicito hibridizovana atoma

sp2 hibridizovan ugljenikov atom

sp3 hibridizovan ugljenikov atom

Winkler's picture

Ne razumem pitanje u vezi sa osnovnom strukturom prednizona??? Sterol nije prsten nego jedinjenje koje ima steroidnu strukturu kao i prednizon. Možda je pitanje bilo u vezi sa prekursorom a ne sa osnovnom strukturom.

U molekulu se može uočiti keto-enolna tautomerija.

sp2-je svaka dvostruka veza

sp3 je svaki četvorovalentan C atom

Veza između dva različito hibridizovana atoma je veza između sp2 i sp3 C atoma

Teško da neka veza u ovom molekulu nije polarizovana više ili manje. Polarizovanost veze zavisi od jačine negativnog induktivnog efekta kiseonikovog atoma na posmatranu vezu.