Avogadrov zakon

asterix's picture

Kako je Avogadro došao do zaključka da gasovi jednake zapremnine sadrže isti broj čestica i kakva je uopšte korist od te činjenice ? 

asterix's picture

Shvaća li itko Avogadrov zakon? 

Zacy's picture

I iznosi 22,4mol/dm^3

Zacy's picture

To je jedan od najbitnijih gasnih zakona

dr23's picture

Avogadrov zakon: Isti broj molekula dva različita gasa pri istim uslovima (pritisak i tepmperatura) zauzimaju istu zapreminu.

Mol je ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12, a u tih 12g ugljenika 12C ima 6,023x1023 atoma (to jest ako se zaokruži 6x1023 atoma)

Avogadrov broj je konstanta koja pokazuje "da u 1mol supstance ima 6x1023 čestica" NA = 6x1023 1/mol.

Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine ("molarna masa pokazuje koliko grama neke supstance ima u jednom molu te supstance")

Molarna zapremina predstavlja odnos zapremine supstance i njene količine ("molarna zapremina pokazuje koliko dm3 zauzima 1mol nekog gasa") i sve to pri odredjenoj temperaturi i pritisku. Vm=22,4dm3/mol pri 0°C i 101,3 kPa.

To ti je bitno za resavanje zadataka, gde mozes koristiti sve te podatke.

Molarna zapremina nije uvek 22,4dm3/mol. Njena vrednost se menja sa promenom pritiska i temperature.

Ako je temperatura 0°C i pritisak 101,3 kPa onda Vm=22,4dm3/mol, to se dobija iz jednačine idealnog gasnog stanja:    pV=nRT

Jednačina idealnog gasnog stanja može da se iskoristi ukoliko uslovi nisu normalni a traži se količina supstance ili masa ili zapremina gasa.