Medjumolekulske interakcije

dr23's picture

Koje su najznačajnije medjumolekulske interakcije za date molekule zahvaljujuci kojima su oni u odredjenom agregatnom stanju: Br2, CH3F i H2O? (svi su u tecnom agregatnom stanju)

Winkler's picture

Br2 - Londonove disperzione sile

CH3F - dipol-dipol interakcije

H2O - dipol-dipol + vodonične veze

dr23's picture

Hvalaa :)