Rastvorljivost - Analiticka hemija

Nedim's picture

Kisela otpadna voda sa 0,02 mol/dm3 H2SO4 sadrzi Cd2+ jone. Odrediti masu ovih jona koja ostaje u 1dm3 kada se otpadna voda u fazi preciscavanja zasiti vodonik-sulfidom na sobnoj temperaturi. P(CdS)=3,6*10^-29, K(H2S)=6,8*10^-23.