Jonska veza

Chemistrylover's picture

У јонском једињењу елемената X и Y, катјон елемента X има два електрона мање од броја протона у језгру атома тог елемента, а анјон елемента Y има један електрон више од броја протона у језгру атома елемента Y.

Chemistrylover's picture

Напишите на линији формулу тог јонског једињења:______________

Konstanta ravnoteže's picture

Ako katjon elementa X ima 2 elektrona manje od broja protona onda je pozitivan, i to +2.
Ako anjon elementa Y ima elektron više od broja protona, onda je negativan -1

Kako su jonska jedinjenja elektroneutralna, formula će biti XY2