Neorganska hemija

dragana_bojicc's picture

Koliko će molova amonijum-hlorida da reaguje sa viškom natrijum-nitrita da bi se dobilo 5,6 l azota računato pri standardnim uslovima?
   
   a) 2,5      b) 0,25     c) 0,03      d) 0,01    e) 0,09

milicaradenkovic's picture

NH4Cl+NaNO2---------------->NaCl+N2+2H2O

n(N2)=V(N2)/Vm

n(N2)=5.6/22.4=0.25 mol

n(NH4Cl)=n(N2)=0.25 mol i resenje je pod b.

dragana_bojicc's picture

Hvala puno..