Aldolna adicija

finnickodair's picture

Napisati reakciju aldolne adicije pri cemu nastaje 3-hidroksi-butanal.

Mica553's picture

CH3CHO+CH2CHO+ H+ -----> CH3CHOHCH2CHO

Reakcija aldolne adicije etanala i etanala. Od jednog pravimo nukleofilni reagens (CH2CHO-). Kod drugog etanala C aldehidne grupe je pozitivan i za njega se vezuje nas nukleofilni reagens (CH2CHO-). Kiseonik te iste aldehidne grupe je negativan, za njega ce se vezati H+. Dobices 3 hidroksi butanal.